รายนามผู้สนับสนุน

 


 • ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินจำนวน 303,030 บาทจากนิสิตเก่า KU รุ่น 30 สมทบโครงการ “พลัง KU สู้ COVID-19 ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564  [..อ่านต่อ..]
 • น้ำใจจากหน่วยงาน บุคคล และผู้มีจิตศรัทธาสู่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ น้ำดื่ม อาหาร เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564  [..อ่านต่อ..]
 • ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินจำนวน 1,200,000 บาท และเพิ่มเติมอีก 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท จากคุณขัตติยา-นิมิตร สุวัฒน์ศรีสกุล บริษัทเทพนิมิตรการเกษตร จำกัด ที่ร่วมบริจาคเข้าบัญชีมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ เป็นผู้แทนมอบ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564   [..อ่านต่อ..]
 • Ex-mba มอบน้ำดื่ม , KU50-E46 มอบเงินสนับสุนจำนวน 10,000 บาท และหน่วยงานต่าง ๆ มอบเงินและสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์บริการฉีดวัคซีน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564  [ ..อ่านต่อ.. ]
 • ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินและสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU  สู้ COVID -19 จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
  1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 100,000 บาท
  2. นิสิตเก่า รุ่น KU 31 มอบรถเข็น 10 คัน และเงินจำนวน 261,000 บาท
  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564  [.. อ่านต่อ ..]
 • นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างและบริการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในศูนย์บริการฉีดวัคซีนฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564  [.. อ่านต่อ ..]
 • ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินและสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU  สู้ COVID -19 จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
  1. บริษัท CK Power จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,000,000 บาท
  2. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จำนวน 500,000 บาท
  3. กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย จำนวน 100,000 บาท
  4. บริษัท โกลบอล เฮลตี้แคร์ จำกัด ในนาม KU 36 บริจาคสิ่งของ มูลค่า 13,500 บาท 
  5. สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบเครื่องวัดความดัน จำนวน 20 เครื่อง และถุงมือยาง จำนวน 100 กล่อง
  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564  [ ..อ่านต่อ.. ]
 • มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งผู้มีจิตศรัทธามอบให้เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภค ในศูนย์บริการฉีดวัคซีน มก. KU สู้ COVID-19 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 [ ..อ่านต่อ.. ]
 • นางจันทรา กอนันทา ประธานชมรมไลน์แด้นส์ ส.มก. คุณมานิดา ศรีรัตต์ ผู้แทนชมรม นิสิตเก่า มก. รุ่น 36 จำนวน 100,000 บาท และชมรมนิสิตเก่า มก. รุ่น  22 จำนวน 70,000 บาท นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 [..อ่านต่อ..]
 • นายพิพัฒน์ เรียบร้อยเจริญ ประธานนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 29 มอบเงินจำนวน 292,929 บาท เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564  [..อ่านต่อ..]
 • ตัวแทนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 22  มอบเงินจำนวน 70,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564  [..อ่านต่อ..]