รับมอบเงินจากนิสิตเก่า KU รุ่น 30

          ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินจำนวน 303,030 บาทจากนิสิตเก่า KU รุ่น 30 สมทบโครงการ “พลัง KU สู้ COVID-19 ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อาหารและน้ำดื่ม ฯลฯ ของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารสารนิเทศ 50 ปี